مالکیت ثبت نام شما در پنل سایت متعلق به خود شماست و در صورت در اختیار گذاشتن آن با دیگران نت شاپینگ مسئولیتی برعهده نخواهد داشت.

اطلاعات مالی و غیر مالی نت شاپینگ محرمانه بوده و ما ضمانت می کنیم که اصول رازداری و حرفه ای را رعایت می کنیم.

ارسال اطلاعات شخصی چه به صورت تلفنی و یا از طریق اینترنت با خطر افشاء مواجه است با این وجود ما تمام تلاش خود را جهت جلوگیری از دسترسی غیرمجاز استفاده نادرست از اطلاعات راکرده ایم.